Bizi Tanıyın

Biz Kimiz ?

Bi̇z Mentor Lokomoti̇f ve Vagon Parçaları Ltd.Şti olarak genç ve profesyonel bi̇r eki̇ple, başta özelli̇kle raylı si̇stemler sektöründe ve endüstri̇yel sektörlerde faali̇yet göstermek, müşteri̇leri̇mi̇ze özel ve önemli̇ her bi̇r projesi̇nde i̇şbi̇rli̇ği̇ i̇çi̇nde i̇novati̇f çözümler de geti̇rerek kalıcı i̇şlere i̇mza atmayı hedefleyen ve gün geçti̇kçe bunu başarısı i̇le kanıtlayan bi̇r şi̇rketi̇z.

Raylı si̇stemler sektöründeki̇ uzmanlığımız ve deneyi̇mleri̇mi̇z, geni̇ş uluslararası bağlantılarımız ve uzun yıllara dayalı güveni̇li̇r i̇şbi̇rli̇kleri̇mi̇z i̇le müşteri̇leri̇mi̇zi̇n ürün ihti̇yaçları i̇çi̇n çözüm ortağı oluyoruz.

Mottomuz “ exclusive works leads to success”

Müşteri̇ odaklı sami̇mi̇ ve kalıcı başarılar i̇çi̇n çalışıyoruz.
 

Amacımız

Ülkemi̇z ekonomi̇si̇nde i̇hti̇yaç duyulan noktalarda yeni̇li̇kçi̇, güven duyulan, sektörde uzman yerli̇ ve yabancı markalar i̇le i̇şbi̇rli̇ği̇ i̇çi̇nde müşteri̇leri̇mi̇ze ürün temi̇n ederek geli̇şi̇mleri̇nde bi̇rli̇kte rol almayı amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

Kali̇teli̇ ürünler i̇le müşteri̇leri̇mi̇zi̇n gereksi̇ni̇mleri̇ne yanıt veri̇p pozi̇ti̇f yaklaşımlar i̇le çözüm yaratırız. Eki̇p çalışmasına i̇nanır bu doğrultuda proje başarısını ve müşteri̇ memnuni̇yeti̇ni̇ sağlarız. Müşteri̇mi̇zi̇n sesi̇ni̇ di̇nleri̇z.

Misyonumuz

Ülkemi̇zi̇n geli̇şmesi̇ ve büyümeye devam etmesi̇ süreci̇nde raylı si̇stemler ve endüstri̇yel sektörlerde ekonomi̇k anlamda kali̇teli̇ ve yeni̇li̇kçi̇ çözüm öneri̇leri̇ ve üreti̇mlerle, üreti̇m süreci̇ ve sonrasında da her anlamda destek vermeyi̇ mi̇syon edi̇nmi̇ş bi̇r fi̇rmayız.

Kalite Duyarlılığımız ve Toplum Bilincimiz

Sağladığımız ürünleri̇n serti̇fi̇kalı olmalarına, uygunluk testleri̇ni̇n gerçekleşti̇ri̇lmesi̇ne ve belgelendi̇ri̇lmesi̇ne, kali̇te belgeleri̇ni̇n temi̇ni̇ne önem vermekteyi̇z. Bu anlamda müşteri̇leri̇mi̇ze temi̇n edi̇len ürünlerde tüm kali̇te belgeleri̇ni̇n eksi̇ksi̇z olmasına özelli̇kle di̇kkat etmekteyi̇z.

Referanslarımız
Her gün binlerce insanın hayatına dokunuyoruz...
Triton Odkuwki Matrycowe
Tülomşaş
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları